Nästa möte

Måndag 23 oktober 2017 kl 18.00 föräldrasamrådsmöte


Välkomna!

Nyheter från FS

Prenumerera på information

Få alla nya inlägg direkt till din mailbox! Fyll i din e-postadress nedan och klicka på knappen. Följ sen instruktionerna i mailet du får.

Gör som 221 andra, prenumerera du med.

Följ oss

 • Kom ihåg att betala årsavgiften till föräldraföreningen! Avgiften är oförändrad från förra läsåret, 100 kr per familj. (Tack till er som redan har betalat i höst, ni behöver förstås inte betala en gång till.)

  Du kan betala till vårt plusgirokonto 29 20 94-0 eller swisha på 070 543 75 30 (Pernilla Fernberger, föreningens kassör).

  Detta år har vi budgeterat för kulturbidrag till alla klasser som vanligt, men också för en föräldraföreläsning av något slag. Kom gärna med tips om vad ni skulle vilja höra om på en föreläsning!

  No Comments
 • Närvarande: Tom Fermbo (biträdande rektor), föräldrar (8 st) och ledamöter i Björnbodaskolans föräldraförenings styrelse

  Inledning: Ordförande i föräldraföreningens styrelse hälsade alla närvarande välkomna.

  Frågor till skolledningen

  En mängd frågor hade kommit in i förväg och de flesta av dessa hade Tom svar på.

  1. Elevledda utvecklingssamtal

  Flera föräldrar tycker att det är toppen med elevledda samtal men undrar lite över själva formen. Läraren är med en väldigt kort stund vilket gör att det är föräldern och eleven som formar målet/målen vilket ställer stora krav på att föräldern är insatt i läroplanen. Någon förälder nämnde också att det inte känns bra att prata om barns utveckling när det är många samtal som pågår samtidigt. En annan reflektion är att det försvinner väldigt mycket lektionstid eftersom eleverna har raster istället för lektioner. Det blir också stökigt för många barn som har behov av samma morgonrutiner för att resten av dagen ska bli bra.

  SVAR:

  De andra barnen har uppdrag ute när samtal pågår inne i klassrummen. Dock är det fortfarande lite brist på personal vilken kan ha lett till att det inte har fungerat klockrent. Men grundtanken är att de andra eleverna ska ha lektion. Tanken är att eleven kommer att ta ansvar för sitt eget lärande om eleven får möjlighet att vara med och påverka. Tom tar med sig budskapet att vissa föräldrar gärna vill att lärarna ska vara med mer på utvecklingssamtalet och att det är svårt med sekretessaspekten när det är en massa andra föräldrar och elever där. Vidare tar Tom med sig feed-backen att föräldrar har farhågor att det inte ger så mycket för de yngsta barnen. Tom ska säkerställa att föräldrarna får ordentlig information innan om hur det ska gå till så att föräldrarna kan stötta barnen. Tom förklarade att denna metod är relativt ny och måste utvärderas.

  1. Skolgården

  a) Föräldrar uttrycker oro inför vintern med is på stora vattenpölar, samt över stora vattenpölar vid ingångarna.

  SVAR:

  Dagvattenbrunnarna kommer att slamspolas. Tom tar med sig frågan med dagvattenbrunnar som saknas eller som är felinstallerade.

  b) Kommer F-klasserna att kunna nyttja de nya lekställningarna?

  SVAR:

  Ja! Men personalen kommer att följa med.

  c) När är lekställningarna klara?

  SVAR:

  Klätterställningen ska vara klar v 40. SISAB:s upphandlade entreprenad har inte fungerat. Sanden ligger på asfalten vilket gör underlaget halt, stor mängd gyttja runt gropen som barnens skor fastnar i. Skolledningen håller detta under uppsikt. Det är oklart om lekinstallationerna är besiktigade eller inte. Alla föräldrar kan höra av sig till SISAB och begära besked. (Telefon: 08-508 460 00, E-post: diarie@sisab.se ) Använd också gärna Stockholms stads felanmälan via mobilappen ”Tyck till”! Ju fler som anmäler desto större tryck på SISAB. Förklara i felanmälan att det är barnens hälsa som riskeras.

  d) Äldre barn som vistas på skolgården kvällstid

  Hässelby – Vällingbys fältassistenter har gått från två stycken till tre. Tom hoppas att det kan komma att göra skillnad.

  1. Personalsituationen

  a) Några föräldrar upplever att det inte finns tillräckligt med morgonpersonal för åk 1. Ibland rörigt med listorna vid lämning.

  SVAR:

  Det har varit problem med flera sjukskrivna fritidspedagoger. Vikarierna har inte varit utbildade i hur rutinerna ser ut på Björnbodaskolan. Vad gäller närvarolistan på morgonen så ska föräldrarna ska checka in barnen till fritidspersonal som är i klassrummet från tidig morgon fram till 7:30, och från 7:30 står med listan på skolgården nedanför trappen. En fritidspersonal kontrollerar att inga barn är kvar på skolgården kl 08:10. Det finns inga vakanser vad gäller fritidspersonal längre utan alla tjänster är tillsatta.

  b) Uppmaning att hämta barnen kl. 16.00 på måndagar.

  (Undertecknad har inte noterat något svar på denna fråga, vi får fråga igen)

  1. Mobiltelefoner

  En förälder upplever att det är otydligt vilka regler som gäller för mobilanvändandet i åk 3. Får man ha mobilen innan skolan börjar, samt på fritidstid?

  SVAR:

  Mobiltelefonerna samlas in i början av skoldagen, när eleven går hem får eleven den tillbaka, helst ska man sätta på telefonen igen utanför skolområdet. Eleverna ska inte använda mobilen på fritidstid. Tom tar kontakt med personalen om vad som ska gälla på morgonfritidstid innan skolan börjar.

  1. Råttor

  Råttor har setts utanför matsalen

  SVAR:

  Skolan har felanmält det flera gånger. Så fort man gräver någonstans så kommer råttorna fram.

  1. Skolfotografering

  När blir det av för klasserna där det blev inställt?

  SVAR:

  Fotografering sker på måndag och tisdag nästa vecka.

  1. Fritidsmusik

  En föräldrar undrar om det är möjligt att ha musik på fritids, alltså på samma sätt som ”fritidsgympa”.

  SVAR:

  Björnbodaskolan har inte riktigt den kompetensen hos pedagogerna. Dock kan barnen få uppträda med musik osv. Rytmikutbildad personal finns däremot att tillgå.

  1. Nya skolbyggnaden

  Vad är status?

  SVAR:

  Projektledare Gustav Widström har gett besked att nya skolan kommer att stå färdig 2025.

  Övrigt

  Tom frågade om det fanns intresse av att skolan anordnar Husdjurens dag: 25/5 8:10-9:50 2018, alla deltagande föräldrar uppmuntrade initiativet.

  Nicole tackade biträdande rektor och föräldrarna för samrådet och påminde om föräldraföreningens årsmöte den 4 oktober 2017 kl 18:30 i matsalen.

   

  //Vid pennan,

  Liselott Lindberg

  No Comments
 • Björnbodaskolans föräldraförening kallar till årsmöte

  Onsdag 4 oktober kl 18.30

  Björnbodaskolans matsal

  Dagordning vid årsmötet

  1. Val för mötet av
   a. ordförande
   b. sekreterare
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  3. Fastställande av dagordning
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
   a. förslag från styrelsen angående förändring av stadgarna
  7. Behandling av styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret
  8. Behandling av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
  9. Val av styrelse
   a. ordförande för ett år
   b. fyra ordinarie ledamöter för två år
   c. två suppleanter för två år med inträdesordning (1-2)
  10. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
  11. Eventuellt val av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för ett år.
  12. Övriga frågor
  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte
 • Styrelsen, sammansättning & ansvarsområden

   • Nicole Medin (ordförande)
   • Anders Green (ledamot, vice ordförande)
   • Liselott Lindberg (ledamot, sekreterare)
   • Pernilla Fernberger (ledamot, kassör)
   • Francesca Mirandola (ledamot)
   • Sandra Liljefors-Möll (suppleant 1)
   • Valentin Oprean (suppleant 2)

  Omtumlande start på läsåret

  Läsåret 2016-2017 gick Björnbodaskolan från att vara en F-6-skola till att bli en F-3-skola, på grund av lokalproblem. Precis till skolstarten stod nya fina paviljonger på det som tidigare var skolans fotbollsplan och där flyttade lågstadiet in. Mellanstadiet flyttades redan året innan rent fysiskt till Vinsta gundskola västra, men detta läsår valde man att flytta åk 4-6 dit även organisatoriskt, och Björnbodaskolan blev alltså en skola för årskurs F-3. Med mellanstadiet förlorade vi dessutom fyra medlemmar i föreningens styrelse, vilket innebar att våra aktiviteter för året blev kraftigt försenade.

  Vid läsårsstarten fick skolan också en ny, då tillförordnad, rektor – Carina Lucas. Pernilla Fernberger och Nicole Medin hade ett inledande möte med rektor tidigt på terminen och det var starten på ett nytt bra samarbete.

  Årsstämma

  I slutet av höstterminen hade vi årsstämma och en ny styrelse utsågs.

  Ekonomi

  Under verksamhetsåret så har ekonomin skötts av kassör Pernilla Fernberger.

  Antalet betalande medlemmar under året var 128. Ett bra resultat med tanke på att skolans elevantal nästan halverats, samt att endast ett brev (med inbetalningskort) delades ut i klasserna. Till kommande år hoppas vi öka antalet ytterligare genom att erbjuda Swish-betalning.

  Vi hade inte budgeterat med några intäkter från Björnbodaskolans kväll men föreningen drev caféet och nettot blev ca 8.500 kr.

  Den avgående styrelsen hade föreslagit årsmötet att hälften föreningens pengar skulle gå till mellanstadiet eftersom deras föräldrar till stor del samlat in föreningens medel. Förslaget antogs och pengarna har använts av årskurs 4 och 5 som åkte till Tom Tits, samt att rastleksaker inköptes för resterande summa.


  Björnbodaskolans kväll

  Björnbodaskolans kväll blev en braksuccé detta år! Skolan stod för den mesta planeringen och styrlesen planerade och genomförde fikaförsäljningen tillsammans med några hjälpsamma föräldrar och storasyskon. Många familjer hade hjälpt till att baka till caféet och det fanns massor med gott. Vädret var fantastiskt och på den helt nybyggda scenen erbjöds underhållning från alla årskurser.

  Till nästa läsår behöver vi få fler föräldrar som hjälper till i caféet så att även styrelsen får möjlighet att se sina barns utställningar och uppträdanden.

  Hemsidan

  http://www.bjornbodaskolansforaldraforening.se/

  Föräldraföreningen använder hemsidan för informationsspridning, all viktig information från oss läggs ut där. Minnesanteckningar och annan löpande information läggs också automatiskt ut på Twitter (https://twitter.com/bjornboda_ff) och Facebook (https://www.facebook.com/bjornbodaskolansforaldraforening).

  Styrelsemöten

  Styrelsen har under verksamhetsåret haft styrelsemöten i anslutning till föräldrasamrådsmöten.

  Möten med rektor

  Efter årsmötet hade den nya styrelsen ett långt bra möte med rektor Carina Lucas. I övrigt har rektor elle rnågon annan lämplig representant för skolan deltagit i våra föräldrasamrådsmöten.

  Föräldrasamrådsmöten

  Klassombudsmötena fick ett nytt mer inkluderande namn. Datum för dessa möten fanns på hemsidan i god tid och då presenterades även om det var något speciellt som det skulle fokuseras på. Alla föräldrar är välkomna på dessa möten och oftast deltar också någon representant för skolledningen. Mötena var generellt välbesökta men det var oftast olika föräldrar. Till kommande läsår kan det vara lämpligt att försöka utse klassombud. Minnesanteckningar från samrådsmöten publiceras på hemsidan.

  Kulturpengar

  Varje år avsätter föreningen pengar i budgeten för kulturbidrag till eleverna, för att ge möjlighet till exempelvis teraterupplevelser. Detta år fick en f-klass bidrag för att gå på Aquaria med guidad visning, två f-klasser åkte till Fjärilshuset samt att föreningen betalade skolbio ”Upp i det blå” för hela årskurs 1.

  Kommentarer inaktiverade för Verksamhetsberättelse 2016-2017
 • Hej alla Björnbodaföräldrar! Hoppas att alla familjer haft en härlig sommar och att ni är taggade för det nya läsåret!

  Datum för terminens samrådsmöten finns nu upplagda på hemsidan. Det är tre möten denna termin:
  27/9, 23/10 och 30/11. Alla möten börjar klockan 18.00 och vi återkommer om lokal. Samtliga föräldrar är välkomna på mötena – ta chansen att samverka direkt med skolledningen!

  Snart är det dags för föreningens årsmöte. En kallelse kommer här på hemsidan när lokal och tid är klart. Styrelsen behöver fler medlemmar, och vi behöver också en ny revisor detta år. Du som vill engagera dig är välkommen att kontakta oss via formuläret nedan.

  Styrelsen har tagit fram ett informationsblad om föreningen, som kommer att delas ut i klasserna inom kort. Vill du tjuvtitta på informationsbladet redan nu finns det här (pdf).

  Formulär för intresseanmälan styrelse eller revisor

   

  Kommentarer inaktiverade för Ny termin!
 • Tack till alla som gjorde Björnbodaskolans kväll så lyckad!

  Det finns några bakformar och fina fat kvar. Dem har vi lämnat i pentryt i hörnet av matsalen där serveringen var. Vi hade dessvärre inte möjlighet att diska dem ikväll, hoppas att ni har överseende med det. (En träbricka är inte där nu men kommer dit imorgon bitti.)

  Kommentarer inaktiverade för Tack!
 • Ikväll kl 17:00-19.30 är det Björnbodaskolans kväll. Klart.se utlovar sol och 15-18 grader, skolans föräldrar har bidragit med massor av gott till fikaserveringen och en helt ny scen står klar på skolgården och väntar på eleverna. Så allt ser lovande ut!

  Här är scenprogrammet för kvällen:

  17.00 kvällen öppnas av rektor Carina Lucas
  17.15 Sång av förskoleklasserna
  17.30 Crazy kids (gamla Björnbodaelever)
  17.45 Åk 1
  18.00 Talang
  18.15 Åk 2
  18.30 Röris för alla
  18.45 Åk 3
  19.00 Föräldraföreningens ordförande Nicole Medin avslutar kvällen

  Aktiviteter i skolan och på skolgården kl.17-19

  • Öppna klassrum
  • Ansiktsmålning
  • Bokbord
  • Tipspromenad om Björnbodaskolan
  • Öppen slöjdsal, prova på att slöjda
  • Kaffeservering i matsalen
  • Loppis åk 2 föräldrar
  • Gissa antal
  • Fotboll kl.19.10-19.30

  Intäkterna från loppisen går till klasskassorna i årskurs 2, ett bra tillskott till ev klassresor i trean.

  Intäkterna från kaffeserveringen går till föräldraföreningens verksamhet. Vi ber er att betala med så jämna pengar som möjligt. Det finns också möjlighet att betala med Swish i fiket.

  Kommentarer inaktiverade för Äntligen Björnbodaskolans kväll!
 • Närvarande: Tom Fermbo, biträdande rektor, föräldrar och ledamöter i Björnbodaskolans föräldraförenings styrelse

  Biträdande rektor berättade vad som är på gång

  • Inget nytt vad gäller bygge av nytt skolhus, vi vet inte mer nu än vad vi visste förut
  • Finns ett löfte om att riva b-huset, men vi är beroende av gymnastiksal och elcentral som är lokaliserad där
  • Skolgården kommer att ordnas i sommar
  • Rekrytering på framför allt fritids fortgår, många av de äldre är på väg att studera vidare och det betyder att det kommer att bli stor omsättning på personal efter sommaren – skolan har även haft problem med förskollärare som rör på sig mitt i terminen
  • Anki, skolsjuksköterskan, kommer att gå i pension, dock är rekrytering klar
  • Vad gäller skolledningen får den förstärkning då personal är på väg tillbaka från sjukskrivning
  • Fyra förskoleklasser kommer att gå i ettan på paviljongen, en klass kommer att gå kvar i de gamla lokalerna i Solen

  Föräldrar och styrelsen hade några frågor till biträdande rektor

  • Skolgården, det skulle behövas en översyn frågar en av föräldrarna, men mötet beslutade att vi ser hur det ser ut efter sommaren då Sisab har lovat göra åtgärder, efter sommaren skulle föräldrar kunna gå samman en kväll för att piffa upp skolgården med färg etc
  • Helgens vandalisering av skolan, biträdande rektor meddelade att det uppskattas kosta skolan 80- 90 000 kronor då 32 fönsterrutor är trasiga. En av föräldrarna tipsade att det går bra att kontakta fältassistenterna i Hässelby/Vällingby om föräldrar ser ungdomar som hänger kring skolan, kontaktuppgifter nedan
   • Eva Wenner
    • Mobil: 076-12 05 255
    • Telefon: 08-508 05 255
    • E-post: eva.wenner@stockholm.se
   • John Österberg
    • Mobil: 076-12 05 256
    • Telefon: 08-508 05 256
    • E-post: john.osterberg@stockholm.se
  • Kristin meddelande avseende hastighetshöjningarna kring skolan att 18 maj beslutar man hur det ska göras med Spånga, men det lutar att ta tillbaka hastigheten till 30 runt skolor, och det diskuteras även fartkameror och andra fartdämpande åtgärder

  Samrådet övergick till att planera inför Björnbodaskolans kväll 18 maj kl 17-19, biträdande rektor lovade många roliga aktiviteter och föräldraförening kommer att ta hand om kaffeserveringen.

  Samrådet avslutades

  1 Comment
 • Äntligen blir det Björnbodaskolans kväll igen! Nästa torsdag den 18 maj närmare bestämt. Hoppas att just du och din familj kommer!

  Föräldraföreningen har hand om fikaförsäljningen i matsalen, och till den är det två saker vi önskar hjälp med:

  1. Baka det goda fikabrödet! I många år har skolans föräldrar lämnat in massor med gott hembakt fikabröd till fikat. Vi hoppas att ni vill hjälpa till med baket även denna gång. Det du har bakat lämnar du in vid matsalen kl 7.45 – 8.15 torsdag den 18:e. Märk gärna det du bakat med innehållsförteckning. Om du bakar större kakor/bröd är vi tacksamma om du skär dem i portionsbitar.
  2. Hjälp till vid fikaförsäljningen! Har du möjlighet att hjälpa till i matsalen? Kontakta då gärna Nicole (nicole.medin@bjornbodaskolansforaldraforening.se) eller Anders (anders.green@bjornbodaskolansforaldraforening.se) och berätta vilka tider du kan hjälpa till. Kl 16 samlas vi för att möblera om, förbereda fikatallrikarna och koka kaffe. Kl 17-19 är det försäljning och kl 19 behöver vi röja undan efter oss.

  Dela gärna denna information på sociala medier. Vi ses den 18:e!

  2 Comments
 • Påminner om föräldrasamråd onsdag kl 18.00 i personalrummet i paviljongen (våning 2).

  Alla föräldrar till barn i Björnbodaskolan är välkomna!

  Kommentarer inaktiverade för Föräldrasamrådsmöte imorgon onsdag kl 18.00
 
false