Nästa möte

Nyheter från FS

 • Vi har en ny adress: http://www.bjornbodaff.se/. Välkommen dit!

   

  Denna hemsida kommer att finnas kvar till 7 mars 2018 men ej uppdateras.

  Kommentarer inaktiverade för Vi har flyttat!
 • Hösten 2016 föreslogs nya hastighetsgränser i delar av staden. Runt Björnbodaskolan skulle tillåten hastighet höjas, från 30 till 40 på Skattegårdsvägen och från 50 till 60 på Björnmossevägen. Föräldraföreningen lämnade in ett remissvar där vi klargjorde olämpligheten i detta. Skolans rektor lämnade också syna synpunkter till Trafiknämnden och några driftiga föräldrar ordnade en namninsamling mot höjningen.

  På Trafiknämndens sammanträden den 23 november 2017 antogs ett förändrat förslag till förändrade hastighetsgränser. Man har tagit till sig av våra synpunkter och det kommer vid omskyltningen att bli 30 såväl på Skattegårdsvägen som på Björnmossevägen.

  Dokumentation från sammanträdet finns här: http://insynsverige.se/stockholm-trafiknamnden/protokoll?date=2017-11-23. Mest intressant är punkt 14 bilaga 2 (från sidan 54): http://insynsverige.se/documentHandler.ashx?did=1911270.

  Det viktigaste för Björnbodaskolan ser ni nedan.

  Björnmossevägen

  • Befintlig hastighetsgräns: 50 km/tim
  • Förslag ny hastighetsgräns: 40 km/tim (30 km/tim vid Björnbodaskolan)

  Björnmossevägen trafikeras av kollektivtrafik. Fyra övergångsställen finns i plan längs vägen och separata gång- och cykelvägar finns utanför vägområdet. Den norra delen av Björnmossevägen saknar bebyggelse i anslutning till vägen och där föreslås en hastighetsbegränsning på 40 km/ tim. Den södra delen av vägen ligger i anslutning till Björnbodaskolan och Björnbodahallen, där föreslås en hastighetsgräns på 30 km/tim.

  Skattegårdsvägen (väster om Bergslagsvägen)

  • Befintlig hastighetsgräns: 50 km/tim (30 km/tim vid skola nära Skogsnävegränd)
  • Förslag ny hastighetsgräns: 60 och 40 km/tim (30 km/tim vid Björnbodaskolan)

  Gatans karaktär skiljer sig åt mellan olika delar. Ofta är bebyggelsen långt indragen men det finns också delar där bostäder och verksamheter finns nära vägbanan. Många passager för oskyddade trafikanter är planskilda men det finns även flera placerade i plan. En skola (Björnbodaskolan) finns nära Skogsnävegränd och ett av övergångsställena vid skolan är hastighetssäkrat genom upphöjning.

  Gatan ingår i cykeltrafikens huvudnät och trafikeras även av omfattande busstrafik. Hastigheten föreslås till 60 km/tim mellan Björnmossevägen och Daltorpsvägen. Längs denna sträcka är bebyggelsen långt indragen, övergångsställen planskilda och korsningsavstånden stora. För att öka acceptansen av hastighetsgränserna föreslås den lokala hastighetsgränsen på 30 km/tim i anslutning till Björnbodaskolan att kortas ned något. Längs övriga delar föreslås 40 km/tim vilket är en avvägning mellan trafiksäkerhetskraven för oskyddade trafikanter samt framkomlighetskrav för bil- och busstrafik.

  Kommentarer inaktiverade för En julklapp från Trafiknämnden
 • Tom Fermbo, biträdande rektor, var med på mötet, samt 4 föräldrar vara 3 från styrelsen.

  Rekrytering av ny rektor har inletts, förhoppningsvis går det fort så att ny rektor kan tillträda i mars-april. Sista dag för annonsen idag. Imorgon påbörjas urval. Nästa vecka första intervjuomgång 1. I andra omgången kommer personalrepresentanter att vara med, och även barn från mellanstadiet (på Sörgården). Vi lyfte frågan om även föräldrar kan få vara med, Tom tar med frågan till rekryteringsgruppen.

  Från nyår till den nya rektorn är på plats kommer Tom att gå in som tillförordnad rektor och ta över Carinas administrativa uppgifter. Han har även fortsatt ansvar för fritids. Förstelärare Titti kommer att gå in som tillförordnad biträdande rektor med ansvar för skolan. Nasrin kommer att vikariera för Titti som mentor och en ny vikarie till fritids tas in.

  De nya klätterställningarna skall öppnas inom kort. Skolan vill uppmärksamma detta och kommer att ordna med invigningsceremoni nästa vecka.

  Vi diskuterade hur det fungerar på morgnarna. FF efterfrågar skriftlig information om vad som gäller för barn med och utan morgonomsorg (kan finnas tillgänglig i kapprummen). Kapprummen på övre planet år nu låsta mellan morgonfritids och skolstart pga ordningsproblem. Vi önskar se en annan lösning. Tom berättade att morgonfritids kommer att flytta till nedervåningen så att man vid behov kan använda två klassrum. Eventuellt kan detta hjälpa till att skapa ordning.

  En förälder har kontaktat FF med synpunkten att städningen är dålig. Tom tycker att kvaliteten på städningen har höjts, dock är det problem med påfyllning av handtorkspapper. De äldre eleverna har uppmärksammat att yngre elever inte riktigt vet hur man uppför sig i och omkring matsalen. För att råda bot på detta har en del av de äldre barnen varit med och spelat in en film om hur man skall uppföra sig i matsalen.

  Om den framtids nya skolan finns ingen ny information. FF kommer inte att rapportera om detta mer innan något konkret händer.

  Avslutningsvis påminner vi om föreläsningen på tisdag kl 18.30 i matsalen. Den handlar om hur man genom samverkan mellan hem och skola kan stoppa mobbning. Alla föräldrar och all skolpersonal är varmt välkomna. Det är gratis.

   

  Styrelsebeslut: Vi kommer att byta till ett kortare domännamn. Mer info om detta när den nya sajten är klar att användas.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamråd 2017-11-30
 • I dag (2017-11-24) hittade Valentin på en stolpe en lapp där man erbjuder pengar (200 Sek?!) till barn i åldrarna 5-12 år om de ställer upp för fotografering i trosor etc. Det fanns 2 bilder som exempel. Man skulle ses vissa dagar vid vissa tider på Torparmors väg 72. Det ligger en förskola där.

  Valentin lämnade lappen till skolpersonalen som skulle göra en polisanmälan.

  Samma annonser har hittas tydligen vid Torparmors förskola.

  Håll gärna uppsikt efter sådana lappar när ni är ute och ta bort dem. Mer än så kan vi nog inte göra, bortsett från skolans polisanmälan.

  Varna gärna andra i närområdet.

  Med vänliga hälsningar
  Styrelsen i Björnbodaskolans föräldraförening

  Kommentarer inaktiverade för Varning!
 • Björnbodaskolans föräldraförening och Föräldraalliansen Sverige bjuder in till föreläsning:

  Samverkan för en skola utan mobbning

  Föreläser gör Claes Jenninger som är lärare, pappa och författare till boken ”En skola fri från mobbning”.

  När: Tisdag 5 december 2017 kl 18.30
  Var: Matsalen Björnbodaskolan, Skogsnävegränd 3 Vällingby

  Ur innehållet i föreläsningen:

  • Vilka rättigheter har jag som förälder? Vilka skyldigheter?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har en lärare?
  • Vilka rättigheter och skyldigheter har en rektor?
  • Vem bestämmer egentligen i skolan?
  • Hur gör jag det som är bäst för mitt barn?

  Föreläsningen vänder sig till alla föräldrar och all skolpersonal.

  Föreläsningen är kostnadsfri. Anmäl dig på e-post: bff.anmalan@gmail.com.

  Om Claes Jenninger och hans bok (PDF)

   

  Kommentarer inaktiverade för Välkommen på föreläsning!
 • Närvarande: Rektor Carina Lucas, en förälder, medlemmar av föräldraföreningens styrelse

  Nicole hälsade alla välkomna.

  Nicole presenterade de frågor som har kommit in från föräldrar innan mötet och rektor hade följande information:

  • Skolgården

  Svar: Carina meddelar att entreprenörerna är klara och lekplatserna öppnas så fort som de är slutbesiktade, förhoppningsvis denna vecka (v43). Entreprenören tar inte ansvar för lervällingen runt en av klätterställningarna och rektor menar att Sisab som har beställt entreprenaden måste se till att det ordnas.

  Den 10 november kommer skolan att ordna en invigning av skolgården för barnen.

  • Belysningen på skolgården. Framför paviljongen finns det en strålkastare som är trasig, när solen gått ner blir det kolsvart på skolgården.

  Svar: Strålkastarna slogs ut vid strömavbrottet för ett par veckor sedan. Belysningen byts så snabbt som entreprenören kan, arbetet pågår.

  • Hyllorna till omklädningsrummet klass 1C.

  Svar: Levereras i slutet av denna vecka, vaktmästaren sätter upp dem under höstlovet vecka 44

  • Kan skolan ge barnen frukt till frukostrasten? I åk 1 har en del med sig andra inte. Antingen av glömska eller att det inte finns resurser hemma.

  Svar: Förskoleklass får frukt eftersom de äter lunch sist. Om en elev inte har frukt så har skolan frukt att erbjuda. Fråga kökspersonalen.

  • Allmän information från Carina

  Det har anställts en ny skolsköterska som ska ersätta Anki, hon heter Therese och börjar i januari 2018.

  Carina Lucas slutar till jul efter 1,5 år. Hon flyttar till en skola närmare bostaden. Tyvärr kommer det inte att finnas en ordinarie rektor som ersättare innan Carina slutar men rekryteringen är påbörjad och glappet ska inte bli så långt. Carina berättade att hon tycker att Björnbodaskolan är på rätt väg och har kommit långt på den tiden som Carina varit rektor.

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar föräldrasamrådsmöte 2017-10-23
 • Föreningens ordförande Nicole Medin hälsade välkomna till mötet.

  1. a) Till mötesordförande valdes Nicole Medin.
   b) Till mötessekreterare valdes Pernilla Fernberger.
   c) Till protokolljusterare och rösträknare valdes Kristin Stamyr och Jenny Henningsohn.
  2. Mötet bedömdes ha blivit behörigen utlyst.
  3. Föreslagen dagordning fastställdes.
  4. a) Styrelsens verksamhetsberättelse föredrogs.
   b) Revisorns verksamhetsberättelse föredrogs.
  5. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
  6. a) Styrelsens förslag till justeringar av stadgarna godkändes. De behöver godkännas en gång till på extra föreningsmöte innan de går igenom.
  7. Styrelsens förslag till medlemsavgift godkändes, oförändrat 100 kr per familj.
  8. Styrelsens förslag till budget godkändes.
  9. Val av styrelse:
   a) Ordförande: Nicole Medin omvaldes för ett år som föreningens ordförande.
   b) Ledamöter:
   Pernilla Fernberger omvaldes på två år som ledamot.
   Valentin Oprean valdes på två år som ledamot.
   Anders Green och Liselott Lindberg kvarstår som ledamöter i ytterligare ett år.
   c) Suppleanter:
   1: Sandra Liljefors-Möll kvarstår som suppleant ett år
   2: Vakant.
   Styrelsen fick i uppdrag av årsmötet att om möjligt fylla den vakanta platsen som suppleant.
  10. Val av revisor och revisorssuppleant:
   Revisor: Kristin Stamyr
   Suppleant: Jenny Henningsohn
  11. Mötet beslutade att tillämpa egen intresseanmälan som vi gjort de senaste åren, istället för traditionell valberedning.
  12. Inga övriga frågor.

  Nyvalda ordföranden Nicole avslutade årsmötet och tackade deltagarna för att de kommit.

  Protokoll fört av Pernilla Fernberger

  Kommentarer inaktiverade för Protokoll från årsmöte i Björnbodaskolans föräldraförening, 2017-10-04
 • Kom ihåg att betala årsavgiften till föräldraföreningen! Avgiften är oförändrad från förra läsåret, 100 kr per familj. (Tack till er som redan har betalat i höst, ni behöver förstås inte betala en gång till.)

  Du kan betala till vårt plusgirokonto 29 20 94-0 eller swisha på 070 543 75 30 (Pernilla Fernberger, föreningens kassör).

  Detta år har vi budgeterat för kulturbidrag till alla klasser som vanligt, men också för en föräldraföreläsning av något slag. Kom gärna med tips om vad ni skulle vilja höra om på en föreläsning!

  Kommentarer inaktiverade för Dags att betala medlemsavgiften
 • Närvarande: Tom Fermbo (biträdande rektor), föräldrar (8 st) och ledamöter i Björnbodaskolans föräldraförenings styrelse

  Inledning: Ordförande i föräldraföreningens styrelse hälsade alla närvarande välkomna.

  Frågor till skolledningen

  En mängd frågor hade kommit in i förväg och de flesta av dessa hade Tom svar på.

  1. Elevledda utvecklingssamtal

  Flera föräldrar tycker att det är toppen med elevledda samtal men undrar lite över själva formen. Läraren är med en väldigt kort stund vilket gör att det är föräldern och eleven som formar målet/målen vilket ställer stora krav på att föräldern är insatt i läroplanen. Någon förälder nämnde också att det inte känns bra att prata om barns utveckling när det är många samtal som pågår samtidigt. En annan reflektion är att det försvinner väldigt mycket lektionstid eftersom eleverna har raster istället för lektioner. Det blir också stökigt för många barn som har behov av samma morgonrutiner för att resten av dagen ska bli bra.

  SVAR:

  De andra barnen har uppdrag ute när samtal pågår inne i klassrummen. Dock är det fortfarande lite brist på personal vilken kan ha lett till att det inte har fungerat klockrent. Men grundtanken är att de andra eleverna ska ha lektion. Tanken är att eleven kommer att ta ansvar för sitt eget lärande om eleven får möjlighet att vara med och påverka. Tom tar med sig budskapet att vissa föräldrar gärna vill att lärarna ska vara med mer på utvecklingssamtalet och att det är svårt med sekretessaspekten när det är en massa andra föräldrar och elever där. Vidare tar Tom med sig feed-backen att föräldrar har farhågor att det inte ger så mycket för de yngsta barnen. Tom ska säkerställa att föräldrarna får ordentlig information innan om hur det ska gå till så att föräldrarna kan stötta barnen. Tom förklarade att denna metod är relativt ny och måste utvärderas.

  1. Skolgården

  a) Föräldrar uttrycker oro inför vintern med is på stora vattenpölar, samt över stora vattenpölar vid ingångarna.

  SVAR:

  Dagvattenbrunnarna kommer att slamspolas. Tom tar med sig frågan med dagvattenbrunnar som saknas eller som är felinstallerade.

  b) Kommer F-klasserna att kunna nyttja de nya lekställningarna?

  SVAR:

  Ja! Men personalen kommer att följa med.

  c) När är lekställningarna klara?

  SVAR:

  Klätterställningen ska vara klar v 40. SISAB:s upphandlade entreprenad har inte fungerat. Sanden ligger på asfalten vilket gör underlaget halt, stor mängd gyttja runt gropen som barnens skor fastnar i. Skolledningen håller detta under uppsikt. Det är oklart om lekinstallationerna är besiktigade eller inte. Alla föräldrar kan höra av sig till SISAB och begära besked. (Telefon: 08-508 460 00, E-post: diarie@sisab.se ) Använd också gärna Stockholms stads felanmälan via mobilappen ”Tyck till”! Ju fler som anmäler desto större tryck på SISAB. Förklara i felanmälan att det är barnens hälsa som riskeras.

  d) Äldre barn som vistas på skolgården kvällstid

  Hässelby – Vällingbys fältassistenter har gått från två stycken till tre. Tom hoppas att det kan komma att göra skillnad.

  1. Personalsituationen

  a) Några föräldrar upplever att det inte finns tillräckligt med morgonpersonal för åk 1. Ibland rörigt med listorna vid lämning.

  SVAR:

  Det har varit problem med flera sjukskrivna fritidspedagoger. Vikarierna har inte varit utbildade i hur rutinerna ser ut på Björnbodaskolan. Vad gäller närvarolistan på morgonen så ska föräldrarna ska checka in barnen till fritidspersonal som är i klassrummet från tidig morgon fram till 7:30, och från 7:30 står med listan på skolgården nedanför trappen. En fritidspersonal kontrollerar att inga barn är kvar på skolgården kl 08:10. Det finns inga vakanser vad gäller fritidspersonal längre utan alla tjänster är tillsatta.

  b) Uppmaning att hämta barnen kl. 16.00 på måndagar.

  (Undertecknad har inte noterat något svar på denna fråga, vi får fråga igen)

  1. Mobiltelefoner

  En förälder upplever att det är otydligt vilka regler som gäller för mobilanvändandet i åk 3. Får man ha mobilen innan skolan börjar, samt på fritidstid?

  SVAR:

  Mobiltelefonerna samlas in i början av skoldagen, när eleven går hem får eleven den tillbaka, helst ska man sätta på telefonen igen utanför skolområdet. Eleverna ska inte använda mobilen på fritidstid. Tom tar kontakt med personalen om vad som ska gälla på morgonfritidstid innan skolan börjar.

  1. Råttor

  Råttor har setts utanför matsalen

  SVAR:

  Skolan har felanmält det flera gånger. Så fort man gräver någonstans så kommer råttorna fram.

  1. Skolfotografering

  När blir det av för klasserna där det blev inställt?

  SVAR:

  Fotografering sker på måndag och tisdag nästa vecka.

  1. Fritidsmusik

  En föräldrar undrar om det är möjligt att ha musik på fritids, alltså på samma sätt som ”fritidsgympa”.

  SVAR:

  Björnbodaskolan har inte riktigt den kompetensen hos pedagogerna. Dock kan barnen få uppträda med musik osv. Rytmikutbildad personal finns däremot att tillgå.

  1. Nya skolbyggnaden

  Vad är status?

  SVAR:

  Projektledare Gustav Widström har gett besked att nya skolan kommer att stå färdig 2025.

  Övrigt

  Tom frågade om det fanns intresse av att skolan anordnar Husdjurens dag: 25/5 8:10-9:50 2018, alla deltagande föräldrar uppmuntrade initiativet.

  Nicole tackade biträdande rektor och föräldrarna för samrådet och påminde om föräldraföreningens årsmöte den 4 oktober 2017 kl 18:30 i matsalen.

   

  //Vid pennan,

  Liselott Lindberg

  Kommentarer inaktiverade för Minnesanteckningar Föräldrasamrådet 27 september 2017
 • Björnbodaskolans föräldraförening kallar till årsmöte

  Onsdag 4 oktober kl 18.30

  Björnbodaskolans matsal

  Dagordning vid årsmötet

  1. Val för mötet av
   a. ordförande
   b. sekreterare
   c. två protokolljusterare, tillika rösträknare
  2. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst
  3. Fastställande av dagordning
  4. Föredragning av
   a. styrelsens verksamhetsberättelse
   b. revisorernas berättelse
  5. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
  6. Behandling av förslag från styrelsen och medlemmar
   a. förslag från styrelsen angående förändring av stadgarna
  7. Behandling av styrelsens förslag till medlemsavgift för verksamhetsåret
  8. Behandling av styrelsens förslag till budget för verksamhetsåret
  9. Val av styrelse
   a. ordförande för ett år
   b. fyra ordinarie ledamöter för två år
   c. två suppleanter för två år med inträdesordning (1-2)
  10. Val av revisor och revisorssuppleant för ett år
  11. Eventuellt val av valberedning. Valberedningen skall bestå av tre ledamöter varav en är sammankallande. Valberedningen väljs för ett år.
  12. Övriga frågor
  Kommentarer inaktiverade för Kallelse till årsmöte
 
false